fuchs-eckermann   Sylvia EckermannMathias Fuchs 1989—2004: